Een nieuwe état présent serie

In 2014 verscheen deeltje ‘Win–Z’, het 20ste en laatste deeltje in  de historische reeks van Nederland’s Adelsboek (NA). Deze reeks was gestart met deeltje ‘A-B’ in 1988, inmiddels zo’n 35 jaar geleden.

Het Centraal Bureau voor Genealogie, dat sinds 1945 de publicatie verzorgde, heeft enkele jaren geleden besloten alle papieren uitgaven, waar­onder de Rode én de Blauwe boekjes, te staken.

Daarom is de Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek (SUNA) opgericht. Wij zullen zorg dragen voor een nieuwe état présent serie, in samenwerking met Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren.

Om de uitgave van de nieuwe NA-serie mogelijk te maken zal er, méér dan in het verleden, een nadrukkelijk beroep gedaan worden op de diverse te behandelen families om gegevens aan te leveren. Informatieverstrekking door familieleden is van wezenlijk belang voor het welslagen van dit project.
De nieuwe werkwijze zal er uit bestaan dat SUNA alle adellijke families benadert met de vraag of een of meer personen bereid is / zijn om de benodigde gegevens van hun familie te verzamelen. SUNA zal naar deze contactpersonen formulieren sturen, met het verzoek deze in te vullen met data, namen, beroepen e.d. Historisch Bureau De Clercq zal deze lijsten vervolgens weer controleren en waar mogelijk aanvullen met nog ontbrekende informatie.

Indien u van mening bent dat u uw familie in dezen als contactpersoon kunt vertegenwoordigen, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen: contact@adelsboek.nl of 06 53 755 610.

Inmiddels is het eerste deel (families met de beginletters A-B) verschenen. De hele serie zal acht deeltjes beslaan. Deel C-Gi verschijnt in 2024.

Privacyverklaring
Uit de gegevens die wij verzamelen, valt de identiteit van natuurlijke personen te herleiden. Daarom zijn die gegevens persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe SUNA omgaat met persoonsgegevens omgaat, staat beschreven in de hier te downloaden: Privacyverklaring

Bestuur van SUNA:

Jhr. dr. ing. Tom J. Versélewel de Witt Hamer, voorzitter
Claudia P. barones van Harinxma thoe Slooten, secretaris
Drs. Willem P. baron van Lawick van Pabst, penningmeester
Mr. Marc R.M.M. Scheidius

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, waarin zitting hebben: prof. dr. Yme Kuiper, drs. Coenraet O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije en mr. dr. Egbert J. Wolleswinkel.

Bestellen Nederland’s Adelsboek
De nieuwe deeltjes uit de état présent serie alsook de deeltjes van de historische reeks, waarin de stamreeksen van alle Nederlandse adellijke families staan beschreven, zijn te bestellen via de website van Uitgeverij Verloren: www.verloren.nl.

De partners:
– Historisch Bureau De Clercq is gespecialiseerd in familie- en elitegeschiedenis. Drs. Daan de Clercq verzorgt tevens het onderzoek voor en de redactie van Nederland’s Patriciaat. Zie: www.blauweboekje.nl
– Uitgeverij Verloren is de grootste in geschiedenis gespecialiseerde wetenschappelijke uitgeverij in Nederland.

In de samenwerking verzorgen zij de productie, distributie en andere praktische zaken.